Swarovski Crystal Rondells

Swarovski Crystal Rondelles 5mm 6mm 8mm

Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Crystal  (12pk)
$5.69
$4.55
Quantity:
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Crystal AB (12pk) out of stock
$6.85
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Jet Crystals (12pk)
$6.45
$5.16
Quantity:
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Sapphire Crystals (12pk)
$6.45
$5.16
Quantity:
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Aquamarine Crystals (12pk)
$6.45
$5.16
Quantity:
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Siam Crystals (12pk)
$6.45
$5.16
Quantity:
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Light Siam Crystals (12pk)
$6.45
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Peridot Crystal (12pk)
$6.45
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Rose Crystals(12pk)
$6.45
$5.16
Quantity:
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Amethyst Crystals (12pk)
$6.45
$5.16
Quantity:
Swarovski Metal 5mm Rondell Silver with Emerald Crystals
$6.45
$5.16
Quantity:
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Capri Blue (12pk)
$6.45
$5.16
Quantity:
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Tanzanite Crystals (12pk)
$6.45
$5.16
Quantity:
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Jonquil Crystals (12pk)
$6.45
$5.16
Quantity:
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Ruby Crystal (12pk)
$6.45
$5.16
Quantity:
Swarovski 5mm Metal Rondell Silver with Blue Zircon Crystals (12pk)
$6.45
$5.16
Quantity:
Swarovski 5mm Metal Rondells Silver Violet Crystals (12pk)
$6.45
$5.16
Quantity:
Swarovski Half Moon 2-hole Rondell 13x6mm Gold w/Crystal (8pk)
$6.69
$5.35
Quantity:
Swarovski Half Moon 2-hole Rondell 13x6mm Silver w/Crystal (8pk)
$6.59
$5.27
Quantity:
Swarovski 6mm Metal Rondell Silver with Crystal (12pk) out of stock
$5.59
Swarovski 6mm Metal Rondell Silver with Crystal AB (12pk)
$7.59
$6.07
Quantity:
Swarovski 6mm Metal Rondell Silver w/Jet (12pk) out of stock
$6.75
Swarovski 6mm Rondell Silver w/Sapphire (12pk)
$6.75
$5.40
Quantity:
Swarovski 6mm Metal Rondell Silver w/Light Siam (12pk) out of stock
$6.75
Swarovski 6mm Metal Rondell Silver with Peridot Crystals (12pk)
$6.75
$5.40
Quantity:
Swarovski 6mm Metal Rondell Silver with Rose Crystals (12pk)
$6.75
$5.40
Quantity:
Swarovski 6mm Metal Rondell Silver with Emerald Crystals (12pk)
$6.75
$5.40
Quantity:
Swarovski 8mm Rondell Silver w/Crystal (12pk)
$7.15
Swarovski 8mm Rondell Silver w/Crystal AB (12pk)
$7.25
$5.80
Quantity:
Swarovski 8mm Rondell Silver w/Jet (12pk)
$7.69
$6.15
Quantity:
Swarovski 8mm Rondell Silver w/Light Siam (12pk)
$7.69
$6.15
Quantity:
Swarovski 8mm Rondell Silver w/Emerald (12pk)
$7.69
$6.15
Quantity:
Swarovski BeCharmed Rondelle 4.5x13mm - Crystal - discontinued
$1.78
Swarovski BeCharmed Rondelle 4.5x13mm - Crystal AB - discontinued
$2.00
Swarovski 6mm Square Rondell Silver w/Jet (6pk)
$4.99
$3.99
Swarovski 6mm Square Rondell Silver w/Rose (6pk)
$4.99
$3.99
Swarovski 6mm Square Rondell Silver w/Amethyst (6pk)
$4.99
$3.99